Information från försvarsmakten

 

REMMENE SKJUTFÄLT

Alla är välkomna till Remmene skjutfält och njuta av naturen, en unik flora och fauna lockar många att besöka fältet. Vår strävan är att hålla fältet öppet för allmänheten, men under vissa villkor och begränsningar.

Den som besöker skjutfältet måste iaktta vissa regler. Eftersom Försvarsmakten inte har möjlighet att övervaka efterlevnaden, måste besökaren själv vara medveten om sitt ansvar. Bestämmelserna är till för att förhindra olyckor. Den som vistas privat på fältet måste själv ta reda på när detta är möjligt genom att läsa den VARNING OM FARLIG VERKSAMHET som finns anslagen eller ringa expeditionen. 

Det är förbjudet att vistas inom avlyst område eller område där sekretessbelagd verksamhet förekommer. Personer som vistas på fältet får inte uppträda så att militära övningar hindras eller störs och skall lyda militär personal under tjänsteutövning. Den som utför uppdrag åt Försvarsmakten skall kräva exakt besked om VAR vederbörande får vara, vilka vägar som får användas och NÄR det kan ske utan risk.

Enligt beslut är avlyst område skyddsobjekt med stöd av Skyddslagen 2010:305. 
Alla som vistas på fältet är skyldiga att anmäla och om möjligt ingripa mot inbrott, stöld, skadegörelse, personer som av misstag uppehåller sig inom riskområde och obehörigt hanterande av ammunition t.ex blindgångare. Person som olovligen påträffas inom avlyst område kommer ofördröjligen anmälas till polis.

SKADEGÖRELSE PÅ OCH ANNAN EGENMÄKTIG ÄNDRING AV VARNINGSANSLAG OCH AVSPÄRRNINGSANORDNINGAR KAN MEDFÖRA LIVSFARA FÖR MÄNNISKOR OCH SKALL DÄRFÖR SÄRSKILT UPPMÄRKSAMMAS.

Marken du vistas på när du besöker Remmene skjutfält tillhör Fortifikationsverket (FortV) inklusive alla vägar. FortV upplåter åt Försvarsmakten att hyra marken och vägarna för sin verksamhet. Att allmänheten får tillträde med fordon är ingen skyldighet. Lantmäteriet upplyste vid ett öppet möte för allmänheten att samtliga vägar är enskilda och att betrakta som privata, detta gäller även Ringvägen! Försvarsmakten står för underhåll och har rätt att avgöra om tillträde samt vilken trafik som får förekomma.

Vissa vägar är avstängda även när det inte bedrivs farlig verksamhet på fältet för att reducera behovet av underhåll. De ständigt stängda bommarna kommer att förses med upplysande text med uppmaning att ta del av informationstavlorna före tillträde.

FÖRSVARSMAKTEN

P4 Skövde

ÖSD VÄST