STADGAR

för den ideella föreningen 

Kullings MS/MC

med hemort i Herrljunga kommun.

Bildad 1996-11-26.

Stadgarna fastställda av årsmöte 2012.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

SVEMO:s verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

•     den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

•     alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska
och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet

•     den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrup­peringar

•     den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

 

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrott: Enduro, körning med mc i terräng.

Föreningen ska bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”

samt med särskild målsättning att:

  • ·         hålla träningar och kurser på terrängbanorna
  • ·         hålla tävlingar för klubbmedlemmar och andra nära klubbar

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område för­eningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två sty­rel­seledamöter, var för sej, av styrelsen särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras t.ex i föreningsarkiv. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart skickas till vederbörande SF.

9 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. Skälet skall skriftligen meddelas den medlemssökande. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

10 § Medlems rättigheter och skyldigheter

•     medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

•     medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter

•     medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
föreningsor­gan

•     medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av för­e­ningen

•     medlem skall betala medlemsavgift senast den 28 februari samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen

11 § Årsmötet

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 3 veckor före mötet tillställas med­lemmarna och kungöras på hemsidan. Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet.

12 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

13 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgift och under året fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

14 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Val avgörs genom relativ majoritet (högst antal röster).

Beslut i andra frågor kräver absolut majoritet (minst 50 % röster). Omröstning sker öppet, vid lika antal röster gäller ordförandes förslag. Beslut bekräftas med klubbslag.

15 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen.

16 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.   Fastställande av föredragningslista.

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Kassörens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, för det se­naste räkenskapsåret

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.   Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) 2 suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år

d) 2 revisorer, en varje år, för en tid av 2 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta

e) 1revisorsuppleant för en tid av 1 år

f) 3 ledamöter i valberedningen, en varje år, för en tid av 3 år av vilka en skall utses till sammankallande

g) beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud.

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

 

17 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Framställning skall ske skriftligt och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall kungöras inom sju dagar på hemsidan.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

18 § Valberedningen

Valberedningen består av sammankallande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Olika åldersgrupper bör finnas representerade. Valberedningen skall senast 2 månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

19 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före års­mötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 7 dagar före årsmötet.

20 § Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning intill nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befatt­ning inom styrelsen.

21 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

•     verkställa av årsmötet fattade beslut

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

•     ansvara för och förvalta föreningens medel

•     tillställa revisorerna räkenskaper mm

•     förbereda årsmöte

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt.

22 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det.

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

24 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Men eftersom idrott betyder så mycket i så många människors liv är det också viktigt att den bedrivs på ett bra sätt. Idrottsrörelsen strävar därför efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamhe­ten och anpassa den efter de aktivas behov och önskemål.